Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de actie website van de Trombosestichting Nederland, zoals hieronder gedefinieerd.

Versie 1.2 d.d. 1 juli 2021

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig om ervoor te zorgen dat u zich bewust bent van uw rechten en plichten tijdens het gebruik van de website. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de website.

Artikel 1 – Definities

Account: De persoonlijke pagina is toegankelijk via de website door het invoeren van de inloggegevens, waarbij de gebruiker een sponsoractie kan beginnen en zijn actie en het profiel kan bekijken;

Campagne: Een campagne voor de Trombosestichting Nederland, geïnitieerd door een gebruiker op de website om voor het goede doel activiteiten te starten waarbij als tegenprestatie donaties worden gevraagd. De gebruikers kunnen een sponsoractie beginnen;

Donatie: De betaling die de gebruiker maakt direct aan een campagne, of aan een eigen ​​sponsoractie;

Sponsoractie: Een sponsoractie, gestart door een gebruiker op de website via zijn account voor een bepaalde campagne, waaraan andere gebruikers en / of derden donaties kunnen geven via de website of rechtstreeks aan de gebruiker die de sponsoractie heeft geïnitieerd, waarvan het eindbedrag zal worden gedoneerd aan de Trombosestichting Nederland;

Intellectuele eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten en naburige rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en intellectuele-eigendomsrechten;

Login gegevens: E-mailadres en wachtwoord van de gebruiker die de toegang tot het account geven;

Privacy Policy: het Privacy Statement van de Trombosestichting Nederland;

De Trombosestichting: De Trombosestichting Nederland is gevestigd in Dobbeweg 1a, 2254 AG te Voorschoten, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41150933;

Voorwaarden: Deze voorwaarden van de Trombosestichting Nederland;

Transactiesysteem: Het transactie systeem op de website is beschikking gesteld door Buckaroo B.V. en stelt gebruikers in staat om donaties te maken;

Gebruiker: De natuurlijke persoon die, al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bezoekt de website, start een sponsoractie en / of maakt donaties;

Website: De website van de Trombosestichting Nederland, met inbegrip van alle pagina's, is toegankelijk via www.trombosestichting.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de gebruiker of derden, op alle overeenkomsten tussen de Trombosestichting Nederland en de gebruiker en het gebruik door de gebruiker van de website, met inbegrip van de registratie van een account, het starten van een sponsoractie en/of het maken van donaties.

2.2 De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en / of aangevuld op elk moment door de Trombosestichting Nederland. De meest up-to-date Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op de website en zal onder de aandacht van de gebruiker worden gebracht. Door verder gebruik van de website na de vernieuwde Algemene Voorwaarden zijn deze van toepassing en de gebruiker aanvaardt onherroepelijk de vernieuwde Algemene Voorwaarden. De Trombosestichting Nederland raadt gebruikers aan regelmatig herziening van de Algemene Voorwaarden te lezen. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de vernieuwde Algemene Voorwaarden, is zijn enige optie om het gebruik van de website te staken en zijn account te beëindigen.

2.3 Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of ongeldig is, wordt geheel of gedeeltelijk om welke andere reden dan ook, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. Na de aankondiging, zullen we onmiddellijk wijzigen of verwijderen met betrekking tot vernietigbare of ongeldige bepaling(en).

Artikel 3 – Website

3.1 De website biedt een platform waar campagnes ter beschikking worden gesteld voor gebruikers om direct donaties te maken en/of om een ​​sponsoractie te starten om donaties in te zamelen voor die campagne, met inachtneming van de uit te voeren werkzaamheden door de Trombosestichting Nederland, zoals gespecificeerd in de campagne. In dit verband kan de gebruiker een account te registreren en volg het proces voor een sponsoractie en/of donatie op de website.

3.2 Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van de website en in het bijzonder het (gebruik van) de transactiesysteem door de gebruiker met betrekking tot donaties. De Algemene Voorwaarden en het privacy statement van het transactiesysteem Buckaroo kunt u inzien.

3.3 De Trombosestichting Nederland zal, naar beste vermogen, ervoor zorgen dat de website in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, maar de gebruiker erkent dat de website alleen de functionaliteiten bevat die hij vindt op het moment van gebruik ( "as is" basis). De Trombosestichting Nederland zorgt voor de website op basis van een inspanningsverplichting. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, de Trombosestichting Nederland geeft geen garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van de beschikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, veiligheid, integriteit of juistheid van de website.

3.4 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de aankoop en/of de goede werking van de infrastructuur die nodig is om de website te gebruiken. De Trombosestichting Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecom faciliteiten, waaronder internet.

Artikel 4 – Account

4.1 De gebruiker kan een account aanmaken, door het volgen van het registratieproces op de website. Een account is vereist als de gebruiker een sponsoractie wil  starten. Het account biedt de gebruiker een persoonlijke omgeving waar de gebruiker informatie kan vinden over de te werven fondsen en kan zijn profiel bekijken.

4.2 De gebruiker garandeert dat alle informatie die (persoons) gebonden is, up-to-date, correct en volledig zijn. Als de (persoons)gegevens van de gebruiker op enig moment niet meer up-to-date, correct of volledig is, kan de Trombosestichting Nederland de gebruiker vragen deze aan te passen. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om een ​​account te registreren op naam van iemand anders.

4.3 Tijdens de registratie, moet de gebruiker inloggegevens leveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van de inloggegevens. Zodra de gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, moet de gebruiker de Trombosestichting Nederland van deze onverwijld, op de hoogte stellen zonder afbreuk te doen aan zijn eigen verplichting om effectieve direct actie ondernemen, zoals het wijzigen van zijn inloggegevens.

4.4 De gebruiker aanvaardt en erkent dat hij te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de website door derden via de account van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart de Trombosestichting Nederland tegen alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of in verband met de toegang tot of het gebruik van de website door derden via de account van de gebruiker.

4.5 De ​​gebruiker kan ook een account maken door met behulp van zijn Facebook-account te registreren. Het gebruik van een Facebook-account voor de toegang tot of het gebruik van de website is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De Trombosestichting Nederland is niet verantwoordelijk met betrekking tot de beschikbaarheid en de goede werking van Facebook, noch voor de goede werking van het verband tussen de website en Facebook. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om in te loggen op de website en/of een account met behulp van de Facebook-account van een andere gebruiker, persoon of bedrijf te creëren.

4.6 De Trombosestichting Nederland kan te allen tijde functionele, procedurele of technische veranderingen of verbeteringen aan de website maken, en (tijdelijk of permanent) uit dienst nemen, het gebruik van te beperken of accounts te beëindigen, zonder dat ze onderworpen worden aan de gebruiker.

Artikel 5 - Donatie en fondsen te werven

5.1 Via de website kan een gebruiker direct geld doneren aan campagnes voor de Trombosestichting Nederland via een betaling, of via een ​​sponsoractie waarvan het uiteindelijke bedrag aan de Trombosestichting Nederland via de campagne zal worden gedoneerd.

5.2 De gebruiker kan een directe donatie aan een campagne doen, door het invullen van de donatie formulieren, met inbegrip van het transactiesysteem, beschikbaar op de website. Een campagne kan bestaan uit verschillende acties waar de gebruiker uit kan kiezen. Het is ook mogelijk om verschillende acties te combineren.

5.3 In haar account, kan een gebruiker fondsen werven voor een campagne of sponsoractie, waar donaties aan kunnen worden gemaakt, zoals gespecificeerd in de specifieke sponsoractie. De gebruiker garandeert dat hij de tegenprestatie zal uitvoeren naar zijn beste vermogen en in overeenstemming met de specificaties zoals vermeld in de sponsoractie. De gebruiker kan een streefbedrag noemen wat hij als doel heeft om te werven.

5.4 Gebruikers en derden kunnen een donatie te doen in de vorm van een vooraf bepaalde donatie voor de sponsoractie via de website, of direct een donatie aan de gebruiker. In het geval dat een gebruiker een donatie direct ontvangt, garandeert de gebruiker dat hij het exacte bedrag ontvangen in haar sponsoractie via zijn account zal storten.

5.5 Donaties zijn gemaakt in euro’s. De donatie wordt uitgevoerd door het transactiesysteem, dat het mogelijk maakt voor verschillende betaalmethoden, inclusief creditcard of iDeal. De donaties worden door de Trombosestichting Nederland ten behoeve van een campagne en/of actie(s) ontvangen. Na ontvangst door de Trombosestichting Nederland, is de donatie voltooid, onveranderlijk en zal niet worden gerestitueerd.

Artikel 6 - Gebruik van de Website

6.1 Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om:

  • gebruik te maken van de website op een manier die in strijd is met het doel en de moraal van de website;
  • gebruik te maken van de website voor eigen persoonlijk gewin, voor het persoonlijk gewin van de anders dan in overeenstemming met het doel van de website derden en zoals gespecificeerd in een campagne, sponsoractie of door de Trombosestichting Nederland, of op enige andere wijze in strijd is met 'best practices' en algemene manier van goed gedrag voor (donatie in de loop van) het goede doel;
  • gebruik maken van de website op een wijze die discriminerend is ten aanzien van ras, religie, geslacht, cultuur of erfenis of die anderszins beledigend, of die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van anderen;
  • gebruik te maken van de website op een manier die onjuist  en/of misleidend zijn, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het aannemen van een valse identiteit en / of het maken van de onjuiste suggestie dat de gebruiker op enigerlei wijze commercieel in verband met de Trombosestichting Nederland of haar licentiegevers;
  • gebruik te maken van de website met een (mobiel) apparaat dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software bevat die de website kan beschadigen, uitschakelen of de website kan verwijderen of ontoegankelijk kan maken;
  • inbreuk te maken op de rechten van de Trombosestichting Nederland, gebruikers en/of derden, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - intellectuele-eigendomsrechten en de rechten die betrekking hebben op de bescherming van de privacy;
  • handelingen uit te voeren die schadelijk zijn voor de belangen en de reputatie van de Trombosestichting Nederland.

6.2 Indien de Trombosestichting Nederland weet of vermoedt dat de gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 6.1 of anderszins in strijd met de Algemene Voorwaarden, zal de Trombosestichting Nederland het recht hebben om instructies te geven wat er moet worden aangepast. De Trombosestichting Nederland heeft ook het recht om de toegang tot de account en/of de website (al dan niet tijdelijk) op te schorten en te wijzigen of het verwijderen van een sponsoractie.

Artikel 7 Privacy

7.1 Bij een bezoek aan de website en het maken en gebruiken van een account, het starten van een sponsoractie en het maken van een donatie, kan de Trombosestichting Nederland persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden in het Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 8- Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, met inbegrip van de informatie die via de website, zoals teksten, look-and-feel, sjablonen, video-, audio- fotomateriaal, zijn in handen van de Trombosestichting Nederland of haar licentiegevers.

8.2 Op basis van wat in deze voorwaarden is bepaald, zal de Trombosestichting Nederland de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, wereldwijde, niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van de website toekennen, voor zover nodig is voor het niet-commercieel gebruik van de website.

8.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de gebruiker. De gebruiker zal zich onthouden van elke handeling die de intellectuele eigendomsrechten van de Trombosestichting Nederland of haar licentiegevers, met inbegrip van inbreuk - maar niet uitsluitend - de registratie van domeinnamen, merken of Google Adwords die identiek of soortgelijk zijn aan een object zijn om die de Trombosestichting Nederland of haar licentiehouders intellectuele eigendomsrechten heeft, evenals de reproductie, aanpassing, reverse engineering of het publiceren van de website, voor andere doeleinden dan die in de algemene voorwaarden vermeld, tenzij toegestaan ​​op grond van toepasselijk dwingend recht

8.4 Het is de gebruiker niet toegestaan ​​om gegevens met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of meldingen of verklaringen aan te passen.

8.5 Alle intellectuele eigendomsrechten van de gebruiker met betrekking tot de inhoud die ter beschikking zijn gesteld door gebruiker via zijn account, in een sponsoractie en / of op een andere manier tijdens het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, informatie, video, audio - foto-materiaal, zal in de eigendom van de gebruiker blijven. Door het gebruik van de website, verleend de gebruiker aan de Trombosestichting Nederland een royalty-vrije, onbezwaarde, niet-exclusieve licentie voor het gebruik en het reproduceren van de bovengenoemde inhoud, voor zover dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de website en/of voor commerciële doeleinden is.

Artikel 9 - Duur en beëindiging

9.1 De gebruiker is te allen tijde het recht om het gebruik van de website te staken en zijn account te  ("opzeggen") beëindigen.

9.2 Indien er redenen zijn om dit te doen, kan zonder verdere kennisgeving,  de Trombosestichting Nederland zich het recht behouden de rekening van de gebruiker te beëindigen (tijdelijk of permanent) of content te verwijderen, in het bijzonder in, maar niet beperkt tot, gevallen waarin de gebruiker, volgens de mening van de Trombosestichting Nederland, een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Trombosestichting Nederland om verdere juridische stappen te ondernemen en/of haar recht op schadevergoeding te nemen.

9.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst voor het gebruik maken van de website, vindt er geen restitutie plaats van wat de Trombosestichting Nederland al heeft geleverd en/of uitgevoerd en de gebruiker heeft betaald, inclusief eventuele donaties die zijn gemaakt door de gebruiker.

9.4 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen de Trombosestichting Nederland en de gebruiker voor het gebruik van de website, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de gebruiker om het account te gebruiken en de toegang tot het account wordt geweigerd. Bij beëindiging om welke reden dan ook, zal de Trombosestichting Nederland het gebruikers account verwijderen. Echter, de Trombosestichting Nederland blijft het recht houden om de persoonlijke informatie die door de gebruiker in overeenstemming met het privacy beleid en de inhoud in overeenstemming met artikel 8.5 is aangeleverd, te mogen gebruiken.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De Trombosestichting Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de website, een onrechtmatige daad, of enige andere oorzaak, voor zover in het kader van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien de Trombosestichting Nederland onderhevig is aan gebruikers voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade tot een absoluut maximum van € 50, - per gebeurtenis (een opeenvolging van gebeurtenissen zal worden beschouwd als één gebeurtenis).

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • Schade aan eigendommen, maar deze schade wordt niet vergoed in het geval van ontbinding;
  • Redelijke kosten ter voorkoming van directe schade die zou kunnen worden verwacht om de schade bij het evenement te beperken;
  • Redelijke kosten lopende de oorzaak van de schade.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van de Trombosestichting Nederland voor andere doeleinden dan directe schade, schade ( "indirecte schade") als bedoeld in artikel 10.3, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, verlies in verband met claims, materialen , diensten en/of software van derden, verlies van winst en verlies van omzet, is uitgesloten.

10.5 De ​​beperkingen en uitsluitingen van de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde aansprakelijkheid voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Trombosestichting Nederland of diens leidinggevenden
("eigen handelen") vervallen.

10.6 Het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is steeds afhankelijk van de gebruiker en spoedige schriftelijke rapportage van de schade aan de Trombosestichting Nederland. Iedere vordering tot schadevergoeding ten opzichte van de Trombosestichting Nederland zullen worden geannuleerd door het verstrijken van twaalf (12) maanden nadat de eerste schade is ontstaan.

Artikel 11 – Garanties en vrijwaring

11.1 De gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart de Trombosestichting Nederland volledig tegen alle schade en kosten die de Trombosestichting Nederland lijdt of maakt als gevolg van (I) een toerekenbare tekortkoming van de Algemene Voorwaarden door de gebruiker, (II) gebruik maken van de gebruiker maakt van de website, (II) het gebruik van gebruikers account, (IV) een onrechtmatige daad, of (V) aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website door de gebruiker en/of gebruikers account.

11.2 De gebruiker garandeert dat hij recht heeft om de website te gebruiken als hij een sponsoractie en/of donaties start en dat hij zal handelen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. De gebruiker vrijwaart en houdt de Trombosestichting Nederland vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de gebruiker handelen op enige wijze onrechtmatig is.

11.3 De website kan links naar websites van derden - die geen eigendom zijn of worden gecontroleerd door de Trombosestichting Nederland- bevatten. De Trombosestichting Nederland heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid en/of de praktijken van websites van derden.

11.4 De Trombosestichting Nederland biedt alleen de website, waarop campagnes ter beschikking worden gesteld waarvoor sponsoracties kunnen worden gestart en donaties worden gemaakt. De Trombosestichting Nederland heeft geen invloed op, en is dus nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de website door andere gebruikers, de prestaties van de aangeboden in een sponsoractie of schenkingen gemaakt door de gebruiker die de sponsoractie is gestart.

Artikel 12 – Diversen

12.1 De Algemene Voorwaarden en het gebruik van de website is onderworpen aan Nederlands recht. In de mate dat de nationale of internationale rechtsregels niet dwingend afwijken  van de voorwaarden met het tegendeel, zullen enige en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de website of de algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2 De Trombosestichting Nederland kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden aan derden over te dragen en zal de gebruiker hiervan op de hoogte brengen. Wanneer de gebruiker de overdracht van rechten en verplichtingen niet accepteert kan hij het gebruik van de website te staken en zijn account te beëindigen.